När fel uppstår i API:et returneras en generell felkod i form av HTTP-status, samt ett felobjekt med mer specifik information om felet.


De generella felkoder i form av HTTP Statuskoder som API:et stöder listas här:

Felkod (Statuskod)Beskrivning
400 Bad request Ett fel har uppstått p.g.a. felaktigt indata
403 Forbidden Ej behörighet att utföra anropet
404 Not Found Den efterfrågade resursen finns inte
500 Internal Server Error Ett oväntat fel har uppstått
Det felobjekt som returneras innehåller följande:

FältBeskrivning
errorcode En API-specifik felkod
friendlymessage Ett användarvänligt felmeddelande
developermessage Ett mer tekniskt felmeddelande
moreinfo Ev länk till mer information om felet

Exempel på felobjekt:

<errormessage>
  <errorcode>123</errorcode>
  <friendlymessage>Databasen är ej tillgänlig</friendlymessage>
  <developermessage>Exception details...</developermessage>
  <moreinfo>http://server/errors/123</moreinfo>
</errormessage>
De specifika felkoder (errorcode) som API:et använder listas här:

FeltypBeskrivningHTTP StatusFelkod
Autentisering Fel användarnamn och/eller lösenord angivet vid inloggning Forbidden 1002
Autentisering Access-Token saknas eller är ogiltig Forbidden 1003
Argument Querysträngen är ogiltig Bad Request 2001
Inputdata I PUT och POST om xmldatat inte kan deserializeras. Eller om innehållet är felaktigt. Bad Request 2002
Relationer Angivet förälderobjekt finns inte vid PUT och POST. Bad Request 2003
ID-hantering Vid POST när objektet redan finns Bad Request 2004
ID-hantering Vid GET/DELETE/PUT när angivet objekt id inte finns. Bad Request 2005
Concurrency Vid PUT när ETag saknas eller är ogiltig. Bad Request 2006
Relationer Vid DELETE när entiteten har en relation. Bad Request 2007
ID-hantering Vid POST om API:et inte är master och entiteten saknar id. Bad Request 2008
Setting-Limit-Max Vid GET när limit sätts över Setting-Limit-Max Bad Request 2009
Databas Fel mot databasen. Internal Server Error 3001
Utveckling Om någon funktion inte är implementerad än Not Implemented 3002
Timeout Svaret för anropet tar för lång tid Internal Server Error 3003
Okänt Alla andra fel Bad Request 4000